C’700

Stichting Culemborg 700

700 jaar stadsrechten Culemborg wordt georganiseerd door de Stichting Culemborg 700.

De Stichting Culemborg 700 heeft als doel activiteiten te (laten en/of helpen) ontwikkelen binnen het kader van 700 jaar stadsrechten voor Culemborg in 2018 en de samenwerking tussen de inwoners van Culemborg te stimuleren en te versterken. Het jubileumjaar wordt een aaneenschakeling van hoogtepunten.

 

Begroting, versie 3.0

  • Het bestuur van de Stichting Culemborg 700 heeft de begroting (die mag ook bestedingsplan worden genoemd) in een versie 3.0 vastgesteld. In deze versie zijn alle besluiten verwerkt, die in de voorbije periode zijn genomen over de diverse ingediende aanvragen. Waar aan de orde is uiteraard de ruimte benut, die is ontstaan door bijdragen vanuit derden-fondsen. Het bestuur hecht eraan om vooralsnog circa 10 % van het totale bedrag, dat door de gemeente is bijgedragen, als reserve voor onverwachte ontwikkelingen in portefeuille te houden (dus € 20.000).
  • Voor de goede orde: het bedrag van € 102.000, dat door de gemeente Culemborg aanvullend beschikbaar is gesteld, loopt niet via de begroting en dus ook niet via de bankrekening van de Stichting Culemborg 700. De bedoelde € 102.000 wordt voor een belangrijk deel intern-gemeentelijk ingezet (ter dekking van de kosten van ambtelijke uren) en voor het overige benut voor het faciliteren van de organisatoren van diverse evenementen waar het gaat om vergunningen (leges), wegafzettingen, dranghekken, stroomverbruik en dergelijke.

Verzekering

  • Via de gemeente Culemborg is een verzekering afgesloten, die dekking geeft voor de kosten van onverhoopte aansprakelijkstellingen, ongevallen en verlies of schade van materialen. De bedoelde dekking is onderworpen aan specifieke algemene voorwaarden, die de verzekeraar hanteert en is alleen van toepassing op de evenementen, die in de polis zijn vermeld. Neemt u vooral kennis van de inhoud van de polis en treft u zonodig aanvullende voorzieningen, als u zou denken dat er een onverstandige vorm van onderdekking zou spelen. Overigens is ook de totale premie voor deze verzekering betaald door de gemeente Culemborg.
  • De gemeente Culemborg heeft ook een algemene verzekering lopen, met onder voorwaarden (eveneens) dekking voor de kosten van aansprakelijkstellingen en ongevallen, bedoeld voor alle vrijwilligersorganisaties in Culemborg. Die verzekering staat los van Culemborg 700, is relatief onbekend, maar kan in specifieke gevallen wel heel relevant zijn.

Formulier kleine kosten

  • Alle organisatoren van evenementen en (andere) initiatieven, die een bijdrage toegezegd hebben gekregen vanuit de Stichting Culemborg 700, zijn volledig op de hoogte van de route, die moet worden gevolgd om bedragen betaald te krijgen. De bedoelde route loopt tot nu toe uitstekend, met dien verstande dat door enkelen is gevraagd een praktische oplossing te vinden voor het (kunnen) declareren van kleine kosten (die uiteraard binnen een toegezegd bedrag moeten blijven). In verband hiermee: zie het bijgaande formulier, met de daarop vermelde instructie.